Algemene voorwaarden

1. Definities

This Planet is een online winkel welke via www.thisplanet.nl bezocht kan worden. This Planet beschikt niet over een fysieke winkel en bestellingen kunnen uitsluitend online geplaatst en per post ontvangen worden.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; in dit geval This Planet
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
4. Dag: kalenderdag;
5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

2. Identiteit van de ondernemer

This Planet

Vestigingsadres:
Holtersweg 10
7556 BX Hengelo

E-mailadres: info@thisplanet.eu

3. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4. Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

5. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4. This Planet is gerechtigd bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de consument medegedeeld.
5. Het is voor de consument niet mogelijk een bestelling te annuleren.
6. This Planet heeft in geval van overmacht het recht om de uitvoering van een bestelling op te schorten, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder dat This Planet gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding.

6. Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht dient hij de retour instructies (zie artikel 7) nauwkeurig op te volgen. Indien deze instructies niet aangehouden worden kan This Planet de retour weigeren.

7. Retour instructies

Alle artikelen kunnen worden geruild en/of retour genomen. Hiervoor geldt niet goed, geld terug, mits is voldaan aan onderstaande voorwaarden.

1.Aanmelden retourzending
De consument dient de retourzending kenbaar te maken door middel van een mail naar retour@This Planet.nl. Dit dient te gebeuren binnen 7 dagen na ontvangst van het artikel.
2. Retourinstructies
De aanmelding zal binnen 2 werkdagen worden bevestigd door middel van een email waarin verdere retourinstructies vermeld staan. Bij de retourzending dient de consument de leveringsbon toe te voegen met indien de betaling is voldaan via een overboeking het juiste bank/giro nummer.
3.Termijn retourzending
Het artikel dient binnen 5 werkdagen na bevestiging afgeleverd te zijn bij This Planet.
4. Voorwaarden
Elk retourartikel dient in originele staat van verzending te zijn. Indien het kleding betreft dient het artikel ongedragen, ongebruikt en vrij van geuren -welke doen vermoeden dat het gedragen is- te zijn. Labels mogen niet verwijderd zijn, dienen derhalve aangehecht te zijn en de verpakking mag niet beschadigd zijn. This Planet behoudt zich het recht voor om artikelen die niet aan voornoemde punten voldoen te weigeren.
5. Bevestiging en creditering
Na ontvangst van de retourzending zal deze binnen 3 werkdagen via een mail bevestigt worden aan de consument. Indien het artikel voldoet aan alle eisen zal het aankoopbedrag (min de verzendkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen, gecrediteerd worden aan de consument.
6.Verzendkosten Retourzendingen dienen te alle tijde voldoende te worden gefrankeerd. Deze kosten zijn voor rekening van de klant.
7. De consument is verantwoordelijk voor het inpakken en verzenden van de retourzending. This Planet is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte zendingen.

9. De prijs

1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. BTW bedragen worden meestal niet apart vermeld.
2. Verzendkosten zijn niet bij de prijs van het artikel  inbegrepen tenzij anders vermeld op de website van ThisPlanet.eu
3. This Planet kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van typfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

10. Klachten

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Mocht het geleverde product gebreken vertonen dient de consument dit direct, maar uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst, te melden bij This Planet. Dit kan via de mail of het contactformulier.
3. Mocht het artikel na verloop van tijd gebreken vertonen kan de consument altijd contact opnemen met This Planet. De garantietermijn van de artikelen varieert. Op technische artikelen, zo als electrische fietsen, electronica, autovelgen, etc. zit een garantietermijn van 12 maanden. Op kleding zit een garantietermijn van 3 maanden welke alleen geldt bij een normale frequentie van dragen en wassen. Uitgesloten van garantie zijn knopen, ritsen en emblemen. Tevens is elke vorm van garantie uitgesloten indien de consument zelf acties of pogingen heeft ondernomen problemen of defecten (van welk gekocht product dan ook) zelf te verhelpen, te wijzigen of te repareren of deze handelingen door derden heeft laten uitvoeren.

11. Levering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. This Planet streeft er naar om bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is This Planet echter niet verplicht.
3. Indien een bestelling niet compleet kan worden verzonden wordt deze, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt met de klant, pas verzonden op het moment dat alle artikelen gelijk kunnen worden verzonden.
4. Indien een artikel niet meer op voorraad wordt dit binnen 2 werkdagen aan de consument vermeld. Deze heeft vervolgens het recht om de bestelling te annuleren.

12. Betaling

1. Betaling kan geschieden via Ideal zo als tijdens het bestelproces aangegeven. Na de bestelling ontvangt de consument een bevestigingsmail met daarin de bestelgegevens waaronder het aankoopbedrag.

13. Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van This Planet.

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben kunt u uiteraard contact met ons opnemen via info@This Planet.nl of het contactformulier.